Asociácia samaritánov Slovenskej republiky

Sociálny podnik Vzdelávanie Sociálne služby prvá pomoc Školenia Domáce tiesňové volanie SOSgombik monitoring potreby pomoci

Kontakt

Lipová Aleja, 1
065 44 Plaveč

Tel.:
0905523836 
E-mail:
[email protected] 
Web:
http://www.as-sr.sk

Charakteristika organizácie

Služba #SOSgombík, ktorú prevádzkuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, podporuje nové sociálne trendy v Európe, spojené so sociálnou integráciou ľudí. Snahou samaritánov je, aby klient čo najdlhšie využíval pre svoj pobyt vlastné domáce prostredie a za pomoci rodiny, okolitého sociálneho prostredia alebo profesionálov, mal zaistenú pomoc v prípade akejkoľvek krízy.
Služba #SOSgombík je sociálna služba, ktorej hlavným cieľom je znížiť zdravotné a sociálne riziká starších alebo postihnutých osôb. V prípade núdze steny bytu pomoc neprivolajú, telefón o pomoc sám nezavolá. Hlavným prínosom tejto služby je nie len jednoduché ovládanie, výhodné najmä v prípadoch obmedzenej pohyblivosti, ale aj skutočnosť, že pomáha zdravotne postihnutým osobám a seniorom vo vysokom veku prežiť svoj život dôstojne, podľa svojich prianí a v prirodzenom prostredí.
ASSR využíva jednotku Neo, súčasťou ktorej je hlasová centrála a gombík, ktoré slúži na odoslanie poplachového hlásenia. Poplachové volanie sa príjme na dispečerskom pracovisku ASSR, ktoré pracuje v nepretržitej prevádzke. Hlasová centrála obsahuje hlasitý reproduktor a citlivý mikrofón na komunikáciu medzi dispečerom a seniorom z ktoréhokoľvek miesta bytu. V prípade výpadku elektrickej energie je prístroj zálohovaný vlastným zabudovaným akumulátorom, ktorý mu umožňuje fungovanie až na dobu 5 dní.
Služba #SOSgombík zabezpečuje pre klienta istotu, pokoj a pocit bezpečnosti.
Základné charakteristiky služby: SOS gombík/ Domáce tiesňové volanie
- Dlhoročná skúsenosť s poskytovaním služby:
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) poskytuje DTV ako sociálnu službu, využívajúcu moderné telekomunikačné technológie, na profesionálnej úrovni od roku 2008.
- Vlastné dispečerské pracovisko:
Dispečing ASSR spĺňa najnáročnejšie kritériá pre prijímanie tiesňových hovorov a pracuje v režime nepretržitej prevádzky - 24/7.
Pravidelný update SW a aplikácií
- Zaistená kvalita personálu:
Pri prijímaní do zamestnania prechádzajú budúci dispečeri systémom pohovorov, tréningov a skúšobnou dobou, čo zaručuje predpoklad kvalitného pracovného výkonu. Každý dispečer robí aj psychologické testy aby sa v stresových situáciách vedel rýchle a správne rozhodnúť, čo môže viesť k záchrane života klienta. Počítačové zručnosti a ovládanie SW aplikácií je samozrejmosťou.
- Sociálny rozmer služby DTV:
Osobný kontakt s každým klientom. Už pri inštalácii domáceho alebo mobilného tiesňového volania strávime s klientom čas na to, aby sme sa s ním zoznámili, zistili jeho potreby, vzbudili dôveru a eliminovali strach z niečoho nového. Snahou samaritánov je, aby klient čo najdlhšie využíval pre svoj pobyt vlastné domáce prostredie a za pomoci intervencie rodiny, okolitého sociálneho prostredia alebo profesionálov, mal zaistenú pomoc v prípade akejkoľvek krízy. To znamená, že na krízovej intervencii sa nepodieľa len poskytovateľ tiesňovej služby, ale napríklad aj rodina, susedia, sociálni a zdravotní pracovníci.
- Sociálny rozmer služby podčiarkuje skutočnosť, že zamestnancami dispečingu sú zdravotne ťažko postihnutí občania.
Od 8.6.2020 je ASSR, s.r.o. registrovaným sociálnym podnikom.
- Lekár na telefóne:
Každý klient dostáva ako bonus službu „Lekár na telefóne,“ prostredníctvom ktorej sa môže v akúkoľvek dennú i nočnú hodinu obrátiť so žiadosťou o radu na lekára ASSR. Systém umožňuje
prepojenie klienta na jeho obvodného lekára, v prípade potreby i v režime konferenčného hovoru.
- Profesionalita ako základné kritérium:
Všetky hovory prichádzajúce a odchádzajúce z tohto pracoviska sú nepretržite nahrávané a uchovávané jednak za účelom prípadnej právnej ochrany, ale predovšetkým pre edukačné účely.
Existujúci SW umožňuje nepretržité monitorovanie jednotky DTV a tlačidla i všetkých doplnkových zariadení, pripojených na jednotku. To znamená kontrolu funkčnosti, stav napájania (hlási odpojenie od siete 230V), stav batérie, prípadné poruchy.
Pravidelnú aktualizáciu SW a aplikácií nám robí pôvodný dodávateľ technológie, ktorý nám rovnako poskytuje aj 24 hodinový helpdesk.
- Nenahraditeľné skúsenosti:
ASSR úspešne ponúka túto službu už 12 rokov. Spolupracuje s mnohými samosprávami miest po celom Slovensku a poskytuje službu hlavne k spokojnosti ich občanom ( napr. Bratislava -Petržalka, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava - Ružinov, Brezno, Senec, Senica, Piešťany, Nitra, Vráble, Zlaté Moravce, Partizánske, Hlohovec, Lučenec, Vysoké Tatry, Stará Ľubovňa, Prešov).
ASSR patrí, v rámci medzinárodnej organizácie Samaritan International, do networku samaritánskych organizácií, ktoré majú vo svojom portfóliu rovnakú sociálnu službu už desaťročia. Umožňuje to plodnú diskusiu, výmenu najlepších príkladov z praxe, resp. informácie o novinkách, výhodách, nevýhodách...
Vzhľadom na výhodnosť služby počas „Korona krízy“ sa záujem miest a obcí o tento typ služby ešte zvýšil.
- Používaná technika:
Na poskytovanie služby SOS gombík/domáceho tiesňového volania využíva ASSR overené zariadenia Neat Novo

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.