Adventim n.o.

Sociálny podnik Jazykové kurzy Vzdelávanie ručné práce Dekorácie Administratívne práce Dekorácie na svadby a iné slávnostné príležitosti Školenia prednášky Krúžky Mydlá mydlové kytice ikebany

Kontakt

Nám. SNP 197/45
93021 Dunajský Klátov

Tel.:
0911957817 
E-mail:
[email protected] 
Web:
https://adventimno.eu/

Charakteristika organizácie

Nezisková organizácia Adventim poskytuje všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) najmä v oblastiach:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci predovšetkým rodinám v núdzi, pri opatere detí a starších osôb, pomoc ťažko chorým a handicapovaným,

- ochrana ľudských práv a základných hodnôt, podporovanie myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností, v oblasti vyučovania cudzích jazykov, organizácia pohybovo- športových, jazykových táborov a podujatí, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí,

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, službami, programami, svetovou, rozvojovou a výskumnou činnosťou prispievať k aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva, rozširovanie modelov darcovstva , dobrovoľníctva a dobročinnosti v súvislosti vzájomného porozumenia medzi verejným a súkromným sektorom,

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju spoločnosti,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb, ktoré štát nezabezpečuje, alebo zabezpečuje v inej kvalite,

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, podporenie zamestnanosti vzdelávacími a konzultačnými službami , prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré zároveň prispejú k regionálnemu rozvoju.

Nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a telesnej kultúry, pomáha pri rozvoji osobnosti a vzdelanostnej orientácie detí, mládeže a dospelých. Poskytuje pomoc prostredníctvom svojich aktivít ľudom v núdzi, dopĺňa respektíve nahrádza služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR a rozvíja aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, vzdelávacích, pohybových a športových podujatí aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.