Chránené dielne pod lupou

Považujú sa za ne aj pracovné miesta, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú, a v ktorých sú pracovné podmienky prispôsobené ich zdravotnému stavu. Vhodné miesto pre prácu môže byť zriadené aj v domácnosti zamestnanca so zdravotným postihnutím. Na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska štát prispieva rôznymi príspevkami.

Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP a príspevok na dodatočné náklady poskytuje zamestnávateľovi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, formou:

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov. Zákazku musí preukázateľne realizovať občan so zdravotným postihnutím.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím, na preddavok na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní túto povinnosť. Zamestnávateľ je tieto skutočnosti povinný preukázať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Firmy si v chránených dielňach alebo pracoviskách najčastejšie objednávajú tieto výrobky a služby:

Ak máte záujem bezplatne zaradiť Vašu chránenú dielňu do zoznamu chránených dielní, kontaktujte nás.

Zmluva o zhotovení a dodávke výrobkov
Potvrdenie pre zamestnávatela